HAQQIM?ZDA

"SCOM" ?irk?ti obyektl?rin t?hlük?sizliyin kompleks ??kild? t?min olunmas?, n?zar?t v? giri?in idar? olunmas?, videomü?ahid?, avtomatla?d?rma v? texniki monitorinql? ba?l? müxt?lif sisteml?rl? t?chiz edilm?si m?qs?di il? 2009-ci ild? qurulub.

F?aliyy?t göst?rdiyi müdd?t ?rzind? «SCom» IP-h?ll?r sah?sind? toplanm?? dünya t?crüb?sini Az?rbaycanda bütünlükd? t?tbiq v? adaptasiya etm?yi, h?mçinin bu kimi h?ll?rin d?y?rini maksimal d?r?c?d? a?a?? salma?? bacarm??d?r. Hal-haz?rda ?irk?t montaj t??kilatlar? v? ticar?t firmalar? aras?nda videomü?ahid? sisteml?ri üçün avadanl???n t?chizat? üzr? etibarl? t?r?fda? kimi tan?n?r.

?? prosesind? ?n qabaqc?l h?ll?rin t?tbiqi, el?c? d? sifari?çil?r? xidm?tl?rin kompleks ??kild? göst?rilm?si (müasir videomü?ahid? sisteml?rinin i?l?nib haz?rlanmas?ndan tutmu? ?laqbaumlar?n qura?d?r?lmas?nad?k) n?tic?sind? ?irk?td? sabit inki?af dinamikas? mü?ahid? olunur. «SCom» ?irk?tinin uzunmüdd?tli inki?af strategiyas? is? yaln?z etibarl? v? keyfiyy?tli avadanl?q t?darükçül?ri il? ?m?kda?l?q v? bütün müt?x?ssisl?rimizin daimi t?kmill??dirilm?si v? ixtisaslar?n?n art?r?lmas? üz?rind? qurulub.

«SCom» ?irk?ti IT-infrastrukturunun optimalla?d?r?lmas?n?, h?mçinin layih?l?rin haz?rlanmas? v? h?yata keçirilm?si sah?sind? tövsiy?l?rin verilm?sini t?min ed?n müh?ndis-m?sl?h?t xidm?tl?ri kompleksini h?yata keçirir. «SCom» komandas? xüsusi m?rk?zl?rd? t?lim keç?r?k müvafiq sertifikatlar alm??, çoxillik i? t?crüb?sin? malik ?sl pe??karlardan ibar?tdir. Avadanl??a texniki d?st?k üzr? müh?ndis xidm?tl?ri ?irk?timizin yüks?kixtisasl?, sertifikatla?d?r?lm?? müt?x?ssisl?ri t?r?find?n göst?rilir.

Dünyan?n v? Rusiyan?n apar?c? ?irk?tl?rinin ?n yax?? v? keyfiyy?tli m?hsullar?n? t?qdim ed?n «SCom» ?irk?ti, Az?rbaycan?n texnoloji inki?af?na xeyli töhf? vermi?dir. Lisenziyas?z ofis avadanl??? il? tez-tez rastla?d???m?z indiki ??raitd? «SCom» lisenziyal? m?hsulun t?darükü üçün dünyan?n apar?c? venderl?rind?n mü?llif hüquqlar? alm?? Az?rbaycan ?irk?tl?rind?n biridir.

Aktiv f?aliyy?t göst?rdiyimiz doqquz il ?rzind? ?irk?timizin texniloji t?r?qqisi tarixind? mühüm hadis?l?r ba? vermi?dir. Bel? ki, ?irk?timiz 2013-ci ild? «OracleGoldPartner» statusuna layiq görülüb. Bu statusun ?ld? edilm?si proqram avadanl??? t?darükünün inki?af? v? orta v? iri biznesi t?msil ed?n Sifari?çil?r üçün i?l?rin yerin? yetirilm?si bax?m?ndan mühüm ?h?miyy?t da??y?r. «SCom» ?irk?ti ERP, CRM sisteml?rinin i?l?nib haz?rlanmas? v? t?tbiqi sah?sind? sistem inteqratoru qismind? ç?x?? edir.

 • Oracle — dünyada t??kilatlar üçün ?n iri proqram t?minatç?s? olan Amerika korporasiyas?d?r. ?irk?t m?lumat bazalar?n?n idar? olunmas? sisteml?rinin, ?laq?l?ndirici proqram t?minat? v? biznes ?lav?l?rinin burax?l??? sah?sind? ixtisasla??b.

«SCom» 2014-cü ild? «Schneider Electric» v? «Pelco by Schneider Electric» ?irk?tl?rinin t?r?fda??na çevrilib.

 • «Schneider Electric» - elertrik enerjisinin idar? olunmas? sah?sind? dünya ?öhr?tli ekspert, h?mçinin energetika v? infrastruktur, s?naye mü?ssis?l?ri, mülki obyektl?rin v? m?nzil tikintisi, o cüml?d?n m?lumatlar?n i?l?nm?si m?rk?zl?ri üçün enerji bax?m?ndan s?m?r?li kompleks h?ll?rin apar?c? layih?çisi v? t?darükçüsüdür.
 • «Pelco by Schneider Electric» - müasir avadanl???n v? mür?kk?blik s?viyy?si müxt?lif olan t?hlük?sizlik sisteml?ri, el?c? d? texnoloji televiziya sistemlk?rinin tam spektrinin layih?l?ndirilm?si v? istehsal? sah?sind? dünya lideridir.

«SCom» ?irk?ti h?mçinin a?a??dak? sah?l?r üzr? f?aliyy?t göst?rir:

 • vahid texnoloji platformadan istifad? olunmaqla, binalar?n avtomatla?d?r?lmas? üçün avadanl???n («a??ll? ev» sisteml?ri) qura?d?r?lmas? v? sat???;
 • NOKIA  ?irk?tinin Az?rbaycanda ilk t?sdiq edilmi? servis m?rk?zini t?msil edir.

«SCom» ?irk?ti il? ?m?kda?l?q n?tic?sind? a?a??dak?lar? qazana bil?rsiniz:

 • etibarl? t?r?fda?;
 • keyfiyy?tli v? münasib qiym?ti olan avadanl?q;
 • geni? çe?id;
 • sah?nin yenilikl?ri v? son texniki nailiyy?tl?ri;
 • Sizin probleml?rinizin h?llin? f?rdi yana?ma;
 • rahat v? sür?tli xidm?t.